Dondresaka du 21 janvier 2017 – Raharaha Houcine ARFA par TV Plus Madagascar